Systematisk identifikasjon av utsatte barn

Enkelt forklart hva dette prosjektet handler om: https://vimeo.com/314472331

I Nore og Uvdal og Rollag Kommune er vi i gang med et toårig prosjekt som heter: Systematisk identifikasjon av utsatte barn. Kommunene har fått prosjektmidler gjennom Bufdir og prosjektet har en varighet på to år (2020-2021).

Det skal lages en modell som viser hvordan det jobbes på alle nivåer i kommunene for å kunne avdekke og følge opp utsatte barn. Denne skal bli digital og ligge på kommunens hjemmeside. Som en del av denne samhandlingsmodellen skal det lages en fullverdig BTI-modell (bedre tverrfaglig innsats).

Dette er en modell for tverrfaglig samarbeid til barn og unges beste. Hensikten med en BTI-modell er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats, uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til en tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløpet, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester. Med en BTI-modell følger en stafettlogg. Dette er en logg som følger barn/ungdom som bekymrer uansett hvilke hvilken tjeneste som tilbyr hjelp hvis det foreligger samtykke fra foreldre/foresatte.

Denne samhandlingsmodellen skal være et verktøy for ansatte i møte med barn og unge som bekymrer, for privatpersoner som er bekymret for et barn eller ungdom i sitt nærmiljø, samt barn og ungdom som søker hjelp eller lurer på om andre trenger hjelp.  

Målet med prosjektet er å synliggjøre planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på de forskjellige nivåene i kommunen sikrer at utsatte barn får riktig hjelp til riktig tid. Det skal utvikles verktøy for å bli oppmerksom på og følge opp barn og familier som har behov for hjelp. Styrke den tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå. Øke kunnskap til våre ansatte i arbeid med utsatte barn og styrke brukermedvirkningen til barn og foresatte.

Se et eksempel på en samhandlingsmodell: https://ibestad.samhandlingsmodell.no/

Har du lyst å lese mer om BTI? http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/


Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Cathrine Tveiten
Tlf: 99270679

Epost: ct@noreuvdal.no

Siden er under arbeid.