Mobbing - mottiltak


GENERELT

Blir et barn utsatt for mobbing, vold, diskriminering eller trakassering har barnet rett til øyeblikkelig mottiltak fra skolens side. Alle ansatte ved skolen har plikt til å følge med, undersøke, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mulig. 

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elever og foresatte har rett til å bli hørt, å bli informert og til å delta i planlegging og gjennomføring av et godt og trygt skolemiljø.

Ved tiltak mot mobbing skal skolen lage en skriftlig plan og skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle skolens aktivitetsplikt.

Målgruppe

 • Elever i grunnskolen og videregående skole
 • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelpordninger

ANNEN INFORMASJON

Barneombudet om mobbing
Du bestemmer
Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?
Null mobbing
Klage om mobbing til fylkesmannen
Om digital mobbing og personvern

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Som elev eller foresatt kan du melde inn saker om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering til rektor. 

Fylkesmannen kontrollerer at skolen overholder sine plikter. Og dersom det er gått mer enn en uke siden du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte fylkesmannen direkte. Dette kan du gjøre muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Men det er et krav at du oppgir navnet ditt og skolen for at fylkesmannen skal behandle saken.

Søknaden sendes til

Rektor ved den aktuelle skolen

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å undersøke saken snarest mulig.

Klagemulighet

Elever og foresatte kan melde saken til fylkesmannen dersom det er gått mer enn en uke siden saken ble meldt til rektor.

Kontaktinformasjon

 • Lars  Granhaug
 • Rektor Uvdal skole
 • Telefon: 92637080
 • Send e-post
 • Ann Kathrin Bjørnsrud  Aasen
 • Kommunalsjef oppvekst og kultur
 • Telefon: 47079141
 • Send e-post
 • Torunn-Helene  Bakka
 • Rektor Rødberg skole
 • Telefon: 97665136
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Sentrum 16 3630 Rødberg

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog