Matombringing


GENERELT

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller fryst middag som bringes hjem til deg én eller flere dager i uken.

Tjenesten er for hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Tilbudet består av varm middag som blir kjørt ut til det enkelte hjem, enten én eller flere dager i uken.

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

Pris

Priser og gebyrer

Kriterier / Vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

ANNEN INFORMASJON

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknaden sendes til

Søknaden må underskrives og sendes i brevpost til: Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 RØDBERG

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.