Kommunal bolig


GENERELT

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Nore og Uvdal's uleieboliger er i henhold til kommunestyrets vedtak forbeholdt nytilsatte for å rekruttere personell. Andre kan også få tildelt bolig når det er ledig kapasitet. Alle må søke skriftlig og det er ønskelig om en angir behov for hvor stor leilighet en trenger.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Samt andre som trenger en bolig.

Kriterier / Vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Søknaden sendes til

Elektronisk søknadsskjema blir sendt direkte til kommunens postmottak.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Ottar  Huseby
  • Eiendomsforvalter - kommunale eiendommer
  • Telefon: 91318511
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema