Psykiske helsetjenester


GENERELT

Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste.

Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside.

Tjenesten har tilbud til den som på grunn av psykiske lidelser eller en vanskelig livssituasjon ikke mestrer sitt daglige og/eller sosiale liv.
De psykiatriske sykepleierne tar i mot til samtaler på kontoret og foretar hjemmebesøk.
Psykiatrisk dagsenter i Tannlegeveien på Rødberg er åpent hver mandag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.
Kontakt kan tas direkte med kontaktperson / psykiatrisk sykepleier eller via henvisning fra lege / spesialisthelsetjenesten.

ANNEN INFORMASJON

Hjelp til hjelp
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
helsenorge.no - psykisk helse

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ta kontakt med psykiatrisk sykepleier eller lege for å få tjenesten.

Søknadsfrist


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Kontaktinformasjon

 • Karin Persson  Stensrud
 • Psykiatrisk sykepleier
 • Telefon: 99540981
 • Send e-post
 • Gerd  Solberg
 • Psykiatrisk sykepleier, oppfølging av rusavhengige
 • Telefon: 99540980
 • Send e-post
 • Tina  Jensen
 • Daglig leder Bråflåttun ressurssenter
 • Telefon: 95701221
 • Send e-post

Lover og retningslinjer