Tekniske hjelpemidler - utlån


GENERELT

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Pris

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Krykker lånes ut mot et depositum på kr. 100,-, som betales tilbake ved levering.

Kriterier / Vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

ANNEN INFORMASJON

Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Tove Jorun Rødberg  Vedhus
  • Hjelpemiddelformidler
  • Telefon: 90677917
  • Send e-post

Lover og retningslinjer