Fiskeregler


GENERELT

Med hjemmel i lov av 6.mars om laksefisket og innlandsfisket § 78, jfr.kgl.res.av 24.september 1965, har Fylkesmannen i Buskerud fastsatt følgende forskrifter for ferskvannsfiske i Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke

Målgruppe

Alle

Kriterier / Vilkår

Forskriftene inneholder generelle bestemmelser.
Grunneiere /fiskeforeninger kan fastsette strengere regler.
Opplysninger om regler for de enkelte fiskevann må derfor innhentes hos grunneiere/fiskeforeninger.

§ 1.

I vassdrag med bare aure (herunder aurevatn hvor det også er ørekyt -
Phoxinus phoxinus L :
A: Alt fiske er forbudt fra og med 1.oktober til og med 31.desember.
B: Det er forbudt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, oter og garn.

§ 2.

I vassdrag med røye, sik eller abbor:
A:Fiske etter aure er forbudt fra og med 1.oktober til og med 31.desember.
B:Fiske etter røye, sik og abbor er tillatt hele året.
C: Det er forbudt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, oter, pilk, garn,
    not og teiner.

§3.

I vatn med flere fiskerettshavere skal alle garn under bruk være merket med eierenes navn.

§4.

Brudd på disse forskrifter er straffbart.

§5.

Disse forskrifter trer i kraft fra 1.juli 1989. Samtidig oppheves forskrifter fastsatt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk av 23.mars 1983.

 

ANNEN INFORMASJON

Nore og Uvdal Øst, tur og fritidskart

Søknaden sendes til

Har du svart på elektronisk skjema går det automatisk til kommunen.
Har du lastet ned et skjema kan du sende det på e-post til:
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no
Søknaden må underskrives og sendes i brevpost til:
Nore og Uvdal kommune
Sentrum 16
3630 RØDBERG

Kontaktinformasjon

Tjenestekatalog