Motorferdsel i utmark og vassdrag


GENERELT

Snøskuter og motorkjøretøy
Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.
 
Vannskuter og annen motorfartøy
Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken.
 

I Hardangervidda nasjonalpark gjelder egne forskrifter. Se i høyre marg.

FOR KJØRING PÅ SNØFØRE GJELDER

Kriterier / Vilkår

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøskuter til og fra hytter.

Dispensasjon for bruk av motorfartøy/luftfartøy i utmark og vassdrag kan gis dersom søker påviser et særlig behov. Det skal foretas en grundig vurdering av hver enkelt søknad. Videre kan tillatelse for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag gis for a) Leietransport: Fastboende som i ervervsmessig øyemed (transport- og tilsynsformål) vil påta seg transport i forbindelse med:

  • transport mellom bilveg og hytte
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
  • transport for massemedier på reportasjeoppdrag
  • transport av funksjonshemmede
  • transport av ved
  • transport etter dispensasjon i henhold til lovverket

b) funksjonshemmede c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei når det i området ikke er mulighet for leiekjøring d) kjøring i utmarksnæring for fastboende e) transport av ved.

KJØRING PÅ BARMARK KAN INNVILGES ETTER SØKNAD FOR:
Transport av byggematerialer
Transport av reinskjøtt og fisk
Annet: Se Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark etc.

ANNEN INFORMASJON

Leietransportører 2015 - 2019

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Kommunen (eller fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Bruk helst kommunens søknadsskjema (papir eller elektronisk). Søknadene behandles av kommunens motorferdsels utvalg.
Søknader i Buskerud sin del av Hardangervidda nasjonalpark behandles av Buskerud tilsynsutvalg.

Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Kjøring på barmark: 1. mai
Kjøring på snøføre 1. november.
Søknader som ikke leveres til fristen, må leveres senest 2 uker før utvalgsmøtene.

Oversikt over utvalgsmøter finner du i møteplan under "Lokaldemokrati".

Søknaden sendes til

Har du svart på elektronisk skjema går det automatisk til kommunen.
Svarer du på papirskjema underskrives det og sendes:
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16
3630 RØDBERG

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.