Kulturpris for Nore og Uvdal kommune


GENERELT

Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner eller lag og foreninger som over tid har vist evne og vilje til å yte en kulturinnsats ut over det vanlige.

Mottaker av kulturprisen får, i tillegg til heder og ære, 10 000 kr og et diplom. Trond Andersson fra Ål er kunstneren bak diplomet som blir spesialdesignet  mottakeren.

 

Alle kan fremme et forslag med begrunnelse og sende til kommunens postmottak.

post@nore-og-uvdal.kommune.no

Fristen er 1. mai.

Hovedutvalget Livsløp og Kultur avgjør hvert år hvem som tildeles prisen.

Målgruppe

Alle

Kriterier / Vilkår

Retningslinjer:

1.   Navnet på prisen er: KULTURPRIS FOR NORE OG UVDAL KOMMUNE.

2.   Formålet med kulturprisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen, og gjennom prisen vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige arbeidet som utføres.

3.   Hovedutvalget for Livsløp og Kultur utdeler prisen.  

Kulturprisens innhold og størrelse avgjøres av hovedutvalget.

Dette må avgjøres før prisen blir utlyst.

4.   Kulturprisen kan gis til enkelte personer eller grupper av personer, til lag og organisasjoner som hører hjemme i kommunen og som over tid har evne og vilje til å yte kulturinnsats ut over det vanlige. (I tilfelle der kulturarbeidet til vedkommende har kommet, eller kommer særlig vår kommune til gode, og under de forutsetninger som er nevnt ovenfor, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen.                        

Kulturprisen kan ikke gis til offentlige institusjoner eller landsomfattende organisasjoner som i hovedsak finansierer sitt arbeid ved offentlige midler, eller til personer som er ansatt av det offentlige til å drive kulturarbeide eller kulturvern.

 

5.    Rådmannen sørger for å gjøre prisen kjent og sette frist for innsending av forslag til kandidater. Med minst 1 – en – måneds frist skal fristen kunngjøres i presse og på annen måte gjøres kjent.

Innkomne forslag på kandidater legges fram for Hovedutvalget Livsløp og Kultur. Saken blir lagt fram uten rådmannens innstilling.

Det skal ikke knyttes spesielle vilkår for hvordan mottakeren vil nytte prisen.

6.   Utskrift av møteprotokollen skal sendes formannskapet og Hovedutvalget for kultur i fylket (fylkeskultursjefen).

Navnet på prisvinneren(e) med utvalgets begrunnelse for tildelingen, skal kunngjøres i pressen. Prisen skal deles ut med et diplom på et arrangement som Hovedutvalget Livsløp og Kultur har ansvaret for.

7.   Kulturprisen skal være delt ut før 1. november.

 

 

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Forslag på kandidat til kulturprisen sendes til kommunen på e-post: post@noreuvdal.no

innen 1. mai