Tjenestebeskrivelser for  Individ og samfunn

Askespredning
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Gravferd
Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Kommunal planlegging - medvirkning
Miljøinformasjon
Opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere
Publisering av saksdokumenter på Internett
Religion, livsyn og etikk- melding om delvis fritak
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Valg til kommunestyret og fylkestinget

Artikler

Fylkesdelplan for Hardangervidda
Reguleringsplaner
Innbyggervarsling
Larsseter
Kommunedelplaner
Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde
Kommunedelplan for Dagalifjell med Rødberg 2017 - 2029
Planstrategi 2017-2020
Varsel om igangsetting av arbeid med områdeplan for Øvre Uvdal reiselivsområde
Åpent møte - Områdereguleringsplan Øvre Uvdal reiselivsområde
Områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde - offentlig ettersyn og høring
Forlenget høringsfrist
Kommunedelplan Tunhovd 2006 - 2017
Kommunedelplan for Myrset - Ånesgården 2009 - 2020
Kontrollutvalget
Utbyggingsavtaler
Offentlig spørretime
Politikk og samfunn
Høring - utbygging av fibernett
Godkjent reguleringsplan
Vasstulan høyfjellsseter
Reguleringsplan ID 2012003 Fjellset - Nilsseter
Reguleringsplan Grønneflåta barnehage
Barnehage Grønneflåta
Kommunestyremøte 10. mars
Forlenget varighet av reguleringsplan
Juvenes 2
Kommunestyremøte mandag 10. februar - ettersending av sak
Kommunedelplan Dagalifjellet med Rødberg 2014-2025 - offentlig ettersyn og høring
Kommunedelplan for snøskuterløyper
Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for områdereguleringsplan Øvre Uvdal reiselivsområde
Godkjent reguleringsplan
Regional delplan for Hardangervidda
Reguleringsplaner under arbeid
Hvammen hyttefelt
Seterdalen I
Nordre Buin
Kommunedelplan for snøscooterløyper
Økonomiplan og budsjett på høring
Reguleringsplan Hvaale II
Inngått utbyggingsavtale
Godkjent reguleringsplan Seterdalen I
Kommunedelplan Nore og Uvdal Øst - offentlig ettersyn, 2. gangs høring
Valgdagen nærmer seg, hvor og når kan jeg stemme?
Stortings- og sametingsvalget 2013 - Forhåndsstemmegivning
Står du i manntallet?
Nå er det her - magasinet Sommer i Numedal 2013
Godkjent reguleringsplan
Innbyggerinitiativ
Nytt Ferie og fritid
Nå kan du rette feil i kartet
Godkjent reguleringsplan
Planer