Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester


GENERELT

En individuell plan skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Du skal få en koordinator som sørger for samarbeidet mellom tjenestene og fremdrift i planen.

Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

 

 

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra kommunen, kan vi hjelpe deg med å finne fram i hjelpeapparatet og utarbeide en individuell plan.

 

Individuell plan er en avtale mellom deg og tjenesteapparatet. Planen bør inneholde alle tiltak du trenger for å leve et aktivt og selvstendig liv.

Individuell plan skal sikre at tjenestene er helhetlige og individuelt tilpasset.

Når det gjelder barn og ungdom, vil planen ofte også omfatte tjenester rettet mot familien.

Alle som har individuell plan, vil også få en koordinator. Koordinator er din faste kontaktperson i kommunen. Koordinator vil sørge for regelmessige møter mellom deg og hjelpeapparatet.

Dersom du ønsker kontakt med Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, kan du kontakte en av kontaktpersonene.  

 


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Nore og Uvdal kommune
Kommunen har et tverrfaglig team som består av lege, psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, helsesøster, sosial konsulent, pedagogisk konsulent og seksjonsleder for hjemmetjenesten.

Målgruppe

 • Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
 • Deltakere i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontoret

Har du behov for tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten (staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide planen.

ANNEN INFORMASJON

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Hjelpetilbud i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn
helsenorge.no - individuell plan

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet.

Søknaden sendes til

Søknaden må underskrives og sendes i brevpost til: Nore og Uvdal kommune, Koordinerende team for habilitering og rehabilitering, Sentrum 16, 3630 RØDBERG

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Klageadgangen er forankret i den enkelte lov (se avsnittet om lover og retningslinjer). Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovgivningen.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Men hvis en individuell plan ikke oppfyller kravene til hva en slik plan skal inneholde (se forskriften), kan du også klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har behandlet saken.

Kontaktinformasjon

 • Hilde Kristine  Trahaug-Levorsen
 • Koordinator for barn og unge med funksjonsnedsettelse
 • Telefon: 90594709
 • Send e-post
 • Tina  Jensen
 • Daglig leder Bråflåttun ressurssenter
 • Telefon: 95701221
 • Send e-post
 • Ingrid  Junker
 • Kommunefysioterapeut
 • Telefon: 48009008
 • Send e-post

Lover og retningslinjer