Tjenestebeskrivelser for  Bolig og eiendom

Adressetildeling
Arealoverføring
Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - ny
Bolig - oppføring av ny bolig
Brannvern og tilsyn
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering - eksisterende bygg
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Forhåndskonferanse
Fradeling av eiendom
Grensejustering
Grunnlån
Grunnlån
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Matrikkel - retting
Midlertidig husvære
Nabovarsel
Oppmålingsforretning
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Startlån bolig
Startlån bolig
Tilskudd til drenering - søknad
Utslippstillatelse
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold

Artikler

Bolig, eiendom og næring
Navnesaker i Nore og Uvdal kommune – høring
Søknadsskjema og kriterier
Boligtomter
Godkjent reguleringsplan og utbyggingsavtale Hallandsfjellet
Reguleringsplan Seterdalen I til offentlig ettersyn
Husbankfinansiering