Skolefritidsordning (SFO)


GENERELT

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Noen skoler har samarbeid med nærliggende barnehage, eller skolene imellom, i skoleferier / fridager.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Pris

Priser og gebyrer

ANNEN INFORMASJON

Skoleruta finner du her

Søknadsfrist

Søknadsfrist fastsettes av den enkelte skole.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes elektronisk til kommunen. Søknaden registreres så ved den skolen eleven sokner til.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur er klageinstans.

Kontaktinformasjon

  • Lars  Granhaug
  • Rektor Uvdal skole
  • Telefon: 92637080
  • Send e-post
  • Torunn-Helene  Bakka
  • Rektor Rødberg skole
  • Telefon: 97665136
  • Send e-post

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog