A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  A

Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Aktivitetstilskudd
Allemannsretten
Ambulerende vaktmester
Apostille
Arbeidsgiverkontroll og - veiledning
Arealoverføring
Askespredning
Automatisk fredete kulturminner - søknad om tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avlastningsopphold - sykehjem
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i landbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
Barnevernstjenesten (melding)
Barselgrupper
Begravelse
Behandlingsbassenget
Behandlingsreise til utlandet - søknad
Bekymringsmelding til barnevernet
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Betaling og innkreving av forskuddsskatt
Betaling og innkreving av restskatt
Bolig - ny
Bolig - oppføring av ny bolig
Boliglån
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bygdearkiv
Bygdebøker i Nore og Uvdal
Byggavfall og kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D

Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E

Eiendom - kjøp i områder med boplikt (nedsatt konsesjonsgrense)
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering - eksisterende bygg
Elevenes fysiske arbeidsmiljø
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven

F

Familiebarnehage - godkjenning
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Fiskeregler
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - søknad om godkjenning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

H

Helseekspressen
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere
Helsetjenestetilbud til innsatte i fengsel
Hjelp til livsopphold
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp, praktisk bistand
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie - psykiatri
Hjemmeundervisning

I

Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innkreving av kommunale krav / betaling for kommunale tjenester
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsordning - opplæring i norsk og samfunnsfag
Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

J

Jegerprøven
Jordmortjeneste

K

Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Kommisjonssalg av Bygdebøker
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunale forskrifter for fiske i Nore og Uvdal kommune
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon for erverv av fast eiendom
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
Korttidsopphold på sykehjem
Krisesenter
Kulturmidler
Kulturpris for Nore og Uvdal kommune
Kulturprisen
Kulturskole
Kunnskapsprøve for serveringsbevilling
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L

Landbruket - erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon
Landbruket - erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leie av kommunale bygg
Leie av lagerplass i kommunale bygg
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M

Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Midlertidig husvære
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Miljørettet helsevern
Min sak
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Nabovarsel
Nore og Uvdal Bygdearkiv
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O

Omsorgs-/trygdebolig
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole - innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs - forhåndsvarsel og forebyggende tiltak

P

Parkeringstillatelse for funksjonshemmede
Parkurs
Pasientreiser
Pedagogisk-psykologisk tjeneste - henvisning
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten - henvisning
Praktisk bistand i hjemmet
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livsyn og etikk- melding om delvis fritak
Renovasjon
Retten til å dø hjemme
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Råd og utvalg i skolen
Rådgiving i skolen

S

Salgsbevilling alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling - ambulerende / for bestemt enkeltanledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogbruket - tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Sosiallån (kommunalt lån)
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i landbruket
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Stier og løyper
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T

Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til drenering - søknad
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U

Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V

Vaksiner
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne
Voksenopplæring
Vold i nære relasjoner

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp