Planer

Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen.

Kommuneplanen skal være et styringsverktøy for både politikere og administrasjon. Kommuneplanleggingen består av en langsiktig og en kortsiktig del.

  • Den langsiktige delen (med et 10-15 års perspektiv) skal omfatte mål for utviklingen i kommunen, retningslinjer for sektorenes virksomhet og en arealplan for kommunens arealer.
  • Den kortsiktige delen skal ha et samordnet handlingsprogram for sektorenes virksomhet de neste 4 årene. Økonomiplanen er det helt sentrale element i denne.

Det kan utarbeides temaplaner/delplaner innen en sektor eller over sektorgrensene innenfor de retningslinjer som den langsiktige planen gir. Prioriteringer og budsjettmessige konsekvenser skal behandles av kommunestyret i økonomiplan og årsbudsjett. Årsmeldingen er også en del av kommuneplansystemet og skal vise resultater i forhold til aktiviteter planlagt i handlingsprogram og årsbudsjett.

I menyen til venstre er lenker til kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

  • Kommuneplanen omfatter langsiktige mål og strategieer for Nore og Uvdal kommune og arealplan med bestemmelser.
  • Kommunedelplaner omfatter temaplaner/delplaner innen en sektor eller over sektorgrensene innenfor de retningslinjer som den langsiktige delen i kommuneplanen gir.
  • En reguleringsplan (detaljplan) lages for å vise utnyttelse og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljøet i kommunen. Reguleringsplanen kan omfatte ett eller flere formål, f.eks. byggeområder, landbruksområder, offentlige trafikkområder, friområder mv.