Startlån bolig


GENERELT

Har du økonomiske vanskeligheter i forbindelse med koronapandemien? Husbanken kan hjelpe deg. Ta kontakt og les mer om det her.

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bolig
  • utbedring og tilpasning av bolig
  • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Målgruppe


Pris

Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Kriterier / Vilkår

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

ANNEN INFORMASJON


Startlån - Husbanken
Plakater, søk startlån bm/nn

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Søknadsfrist


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.