Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendomsskatt


GENERELT

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt, eller kommunen gjør dette på eget initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Det er kun verker og bruk som er ilagt eiendomsskatt i Nore og Uvdal kommune.

Pris

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Kriterier / Vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er ført opp nye bygninger på eiendommen, eksisterende bygninger er bygd på eller det er gjort andre oppgraderinger av bygningsmassen på eiendommen.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Søknaden sendes til

Søknaden kan sendes i brevpost til: Nore og Uvdal kommune Postmottak Sentrum 16 3630 RØDBERG

Klagemulighet

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.