Konfliktråd


GENERELT

Konfliktrådet har til oppgave å megle i konflikter som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Partene skal selv aktivt bidra til å finne en løsning. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er nabo- og familiekonflikter og mindre alvorlige lovbrudd.

Konfliktrådet skal være et alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner. Ved å megle kan konfliktrådet forhindre at konflikter eskalerer og ender i lovbrudd.

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier / Vilkår

Megling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meglingsmøtet. Man kan ikke ha med seg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

22 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunen om oppnevning av meglere. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med

  • lensmanns- og politietaten
  • kriminalomsorgsetaten
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Veiledning

Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefon, brev, e-post eller personlig oppmøte.

Konfliktrådet i Buskerud Postboks 2125 Strømsø 3003 Drammen Tlf. 32 04 65 77 eller 32 04 65 71 Faks 32 04 65 21 buskerud@konfliktraadet.no

Saksbehandlingstid

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meglet).

Saksbehandling

Konfliktrådslederen vil vurdere om saken din egner seg for megling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til megling fra andre konfliktparter. Meglingsmøtet gjennomføres normalt med én megler til stede. Megleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.